بررسی تاریخ شهر مدینه از از تاسیس تا خروج امام حسین ع
109 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علیمه قم
نام استاد/نام دانشجو : علی اصغر کریمخانی