در شرح سبک زندگی امام حسن مطرح شد؛ حصارهای سخت اقتصادی و سیاسی را می‌توان با انفاق و کرم کنار زد
65 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
مصاحبه کننده : آقای جعفری خبرگزاری رسا
نحوه تهیه : فردی

%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20style%3D%22%20font-family%3A%20tahoma%2C%20arial%2C%20helvetica%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%2012px%3B%20background-color%3A%20rgb%28250%2C%20250%2C%20250%29%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22%22%3E%u062F%u0631%20%u0634%u0631%u062D%20%u0633%u0628%u06A9%20%u0632%u0646%u062F%u06AF%u06CC%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%20%u0645%u0637%u0631%u062D%20%u0634%u062F%u061B%26nbsp%3B%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A//www.rasanews.ir/NSite/FullStory/%3FId%3D271288%22%20style%3D%22font-weight%3A%20bold%3B%20color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%20128%29%3B%22%3E%u062D%u0635%u0627%u0631%u0647%u0627%u06CC%20%u0633%u062E%u062A%20%u0627%u0642%u062A%u0635%u0627%u062F%u06CC%20%u0648%20%u0633%u06CC%u0627%u0633%u06CC%20%u0631%u0627%20%u0645%u06CC%u200C%u062A%u0648%u0627%u0646%20%u0628%u0627%20%u0627%u0646%u0641%u0627%u0642%20%u0648%20%u06A9%u0631%u0645%20%u06A9%u0646%u0627%u0631%20%u0632%u062F%3C/a%3E%3Cspan%20style%3D%22%20text-align%3A%20justify%3B%20background-color%3A%20rgb%28248%2C%20248%2C%20248%29%3B%22%3E%u062E%u0628%u0631%u06AF%u0632%u0627%u0631%u06CC%20%u0631%u0633%u0627%20%u0640%20%u0627%u0633%u062A%u0627%u062F%20%u062D%u0648%u0632%u0647%20%u0648%20%u062F%u0627%u0646%u0634%u06AF%u0627%u0647%20%u0628%u0627%u0628%u06CC%u0627%u0646%20%u0627%u06CC%u0646%u200C%u06A9%u0647%20%u0642%u062F%u0631%u062A%20%u0627%u0646%u0637%u0628%u0627%u0642%20%u0627%u0647%u0644%u200C%u0628%u06CC%u062A%20%u0628%u0627%20%u0645%u062D%u06CC%u0637%20%u0641%u06A9%u0631%u06CC%20%u0648%20%u0633%u06CC%u0627%u0633%u06CC%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0647%20%u06CC%u06A9%20%u062F%u06CC%u067E%u0644%u0645%u0627%u0633%u06CC%20%u0628%u0632%u0631%u06AF%20%u0648%20%u0642%u0648%u06CC%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u062D%u0644%20%u0645%u0633%u0627%u0626%u0644%20%u0631%u0648%u0632%20%u0627%u0633%u062A%u060C%20%u06AF%u0641%u062A%3A%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%28%u0639%29%20%u0628%u0627%20%u0627%u0646%u0641%u0627%u0642%20%u0648%20%u06A9%u0631%u0627%u0645%u062A%20%u062E%u0648%u062F%20%u0628%u0647%20%u0645%u0627%20%u0622%u0645%u0648%u062E%u062A%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u0645%u0642%u0627%u0628%u0644%u0647%20%u0628%u0627%20%u0645%u062D%u06CC%u0637%20%u0645%u0639%u0627%u0646%u062F%20%u0648%20%u062D%u0635%u0627%u0631%u0647%u0627%u06CC%20%u0633%u062E%u062A%20%u0627%u0642%u062A%u0635%u0627%u062F%u06CC%20%u0648%20%u0633%u06CC%u0627%u0633%u06CC%20%u0645%u06CC%u200C%u062A%u0648%u0627%u0646%20%u0627%u06CC%u0646%20%u062A%u06A9%u0646%u06CC%u06A9%20%u0645%u0646%u0627%u0633%u0628%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u06A9%u0627%u0631%u0628%u0631%u062F%u061B%20%u062D%u0636%u0631%u062A%20%u0628%u0627%20%u0647%u0645%u06CC%u0646%20%u062A%u0627%u06A9%u062A%u06CC%u06A9%20%u062D%u06A9%u0648%u0645%u062A%20%u0637%u0627%u063A%u0648%u062A%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u0646%u0627%u0628%u0648%u062F%u06CC%20%u0645%u062D%u0636%20%u06A9%u0634%u0627%u0646%u062F.%3C/span%3E%3C/div%3E%3Cp%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%2013px%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20tahoma%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%200%29%3B%20background-color%3A%20transparent%3B%22%3E%u062D%u062C%u062A%u200C%u0627%u0644%u0627%u0633%u0644%u0627%u0645%20%u06CC%u062D%u06CC%u06CC%20%u062C%u0647%u0627%u0646%u06AF%u06CC%u0631%u06CC%u060C%20%u0627%u0633%u062A%u0627%u062F%20%u062D%u0648%u0632%u0647%20%u0648%20%u062F%u0627%u0646%u0634%u06AF%u0627%u0647%u060C%20%u062F%u0631%20%u06AF%u0641%u062A%u200C%u0648%u06AF%u0648%20%u0628%u0627%20%u062E%u0628%u0631%u0646%u06AF%u0627%u0631%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22http%3A//rasanews.ir/NSite/Service/News/%3F%26amp%3BServ%3D27%22%3E%u062E%u0628%u0631%u06AF%u0632%u0627%u0631%u06CC%20%u0631%u0633%u0627%3C/a%3E%u060C%20%u0628%u0627%20%u0628%u06CC%u0627%u0646%20%u0627%u06CC%u0646%u200C%u06A9%u0647%20%u06A9%u0631%u0627%u0645%u062A%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%20%u0645%u062C%u062A%u0628%u06CC%28%u0639%29%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u062F%u0631%u0645%u0627%u0646%20%u06A9%u06CC%u0646%u0647%20%u0648%20%u0633%u0645%u200C%u067E%u0627%u0634%u06CC%u200C%u0647%u0627%u06CC%20%u0627%u062E%u0644%u0627%u0642%u06CC%20%u0635%u0648%u0631%u062A%20%u06AF%u0631%u0641%u062A%u0647%20%u067E%u0633%20%u0627%u0632%20%u067E%u06CC%u0627%u0645%u0628%u0631%20%u0627%u0633%u0644%u0627%u0645%28%u0635%29%20%u062F%u0631%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0647%20%u0627%u0633%u0644%u0627%u0645%u06CC%20%u0628%u0648%u062F%u0647%20%u0627%u0633%u062A%u060C%20%u0627%u0638%u0647%u0627%u0631%20%u06A9%u0631%u062F%3A%20%u0627%u0645%u0631%u0648%u0632%20%u0646%u06CC%u0632%20%u062F%u0631%u062F%20%u0628%u0631%u062E%u06CC%20%u0627%u0632%20%u062C%u0648%u0627%u0645%u0639%20%u0647%u0645%u06CC%u0646%20%u06A9%u0631%u06CC%u0645%20%u0646%u0628%u0648%u062F%u0646%20%u0645%u0631%u062F%u0645%20%u0622%u0646%20%u0627%u0633%u062A%20%u0648%20%u06A9%u0644%u06CC%u062F%20%u062D%u0644%20%u0645%u0633%u0627%u0626%u0644%20%u0627%u062C%u062A%u0645%u0627%u0639%u06CC%20%u0627%u0645%u0631%u0648%u0632%20%u062F%u0631%20%u0647%u0645%u06CC%u0646%20%u0633%u0628%u06A9%20%u0633%u06CC%u0627%u0633%u06CC%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%20%u0645%u062C%u062A%u0628%u06CC%28%u0639%29%20%u0646%u0647%u0641%u062A%u0647%20%u0627%u0633%u062A.%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%3Cp%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%2013px%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20tahoma%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%200%29%3B%20background-color%3A%20transparent%3B%22%3E%u0648%u06CC%20%u0627%u0641%u0632%u0648%u062F%3A%20%u0627%u0631%u0632%u0634%20%u0627%u062E%u0644%u0627%u0642%u06CC%20%u0628%u062E%u0634%u06CC%u062F%u0646%20%u0648%20%u0628%u062E%u0634%u0648%u062F%u0646%20%u062F%u0631%20%u0633%u0628%u06A9%20%u0633%u06CC%u0627%u0633%u06CC%20%u0648%20%u0633%u06CC%u0631%u0647%20%u0639%u0645%u0644%u06CC%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%20%u0645%u062C%u062A%u0628%u06CC%28%u0639%29%20%u0628%u0647%20%u0645%u0627%20%u0622%u0645%u0648%u0632%u0634%20%u062F%u0627%u062F%u0647%u200C%20%u0634%u062F%u0647%20%u0627%u0633%u062A%20%u0648%20%u0627%u0645%u0631%u0648%u0632%20%u0646%u0628%u0627%u06CC%u062F%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0633%u0628%u06A9%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%20%u0645%u062C%u062A%u0628%u06CC%28%u0639%29%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u0641%u0642%u0631%20%u062F%u0631%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0647%20%u0646%u0633%u0628%u062A%20%u0628%u062F%u0647%u06CC%u0645%20%u0686%u0631%u0627%u06A9%u0647%20%u0627%u06CC%u0646%20%u062A%u0641%u06A9%u0631%20%u06CC%u06A9%20%u062E%u06CC%u0627%u0646%u062A%20%u0628%u0647%20%u0633%u0627%u062D%u062A%20%u0645%u0642%u062F%u0633%20%u0648%u0644%u0627%u06CC%u062A%20%u0627%u0633%u062A.%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%3Cp%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%2013px%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20tahoma%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%200%29%3B%20background-color%3A%20transparent%3B%22%3E%u062D%u062C%u062A%u200C%u0627%u0644%u0627%u0633%u0644%u0627%u0645%20%u062C%u0647%u0627%u0646%u06AF%u06CC%u0631%u06CC%20%u0628%u0627%20%u0627%u0634%u0627%u0631%u0647%20%u0628%u0647%20%u0627%u06CC%u0646%u200C%u06A9%u0647%20%u0628%u0639%u062F%20%u0627%u0632%20%u0634%u0647%u0627%u062F%u062A%20%u0627%u0645%u06CC%u0631%u0627%u0644%u0645%u0624%u0645%u0646%u06CC%u0646%28%u0639%29%20%u0627%u0646%u0648%u0627%u0639%20%u0633%u0645%u200C%u067E%u0627%u0634%u06CC%u200C%u0647%u0627%20%u062F%u0631%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0647%20%u0639%u0644%u06CC%u0647%20%u0627%u0647%u0644%u200C%u0628%u06CC%u062A%28%u0639%29%20%u0635%u0648%u0631%u062A%20%u06AF%u0631%u0641%u062A%u060C%20%u0639%u0646%u0648%u0627%u0646%20%u06A9%u0631%u062F%3A%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%28%u0639%29%20%u0622%u0646%u200C%u0642%u062F%u0631%20%u0645%u0638%u0644%u0648%u0645%20%u0628%u0648%u062F%u0646%20%u06A9%u0647%20%u0628%u0647%20%u0627%u06CC%u0634%u0627%u0646%20%u062A%u0647%u0645%u062A%u200C%u0647%u0627%u06CC%20%u0646%u0627%u0631%u0648%u0627%20%u0627%u0632%20%u062C%u0645%u0644%u0647%20%u0645%u0637%u0644%u0642%20%u0631%u0627%20%u0627%u06CC%u0634%u0627%u0646%20%u062F%u0627%u062F%u0646%u062F%20%u0648%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0646%u0634%u0627%u0646%20%u0627%u0632%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0628%u0648%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062F%u0631%20%u0627%u0646%u0637%u0628%u0627%u0642%20%u0627%u062C%u062A%u0645%u0627%u0639%u06CC%20%u0648%20%u0648%u0644%u0627%u06CC%u06CC%20%u062E%u0648%u062F%20%u06CC%u06A9%20%u0633%u0628%u06A9%u06CC%20%u0646%u0648%u06CC%u0646%20%u0648%20%u063A%u06CC%u0631%20%u0642%u0627%u0628%u0644%20%u0646%u0641%u0648%u0630%u06CC%20%u0631%u0627%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u062F%u0631%u0645%u0627%u0646%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0647%20%u0628%u0631%u06AF%u0632%u06CC%u0646%u0646%u062F.%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%3Cp%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%2013px%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20tahoma%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%200%29%3B%20background-color%3A%20transparent%3B%22%3E%u0648%u06CC%20%u0627%u062F%u0627%u0645%u0647%20%u062F%u0627%u062F%3A%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%28%u0639%29%20%u062F%u0631%20%u0686%u0646%u06CC%u0646%20%u0634%u0631%u0627%u06CC%u0637%u06CC%20%u0645%u062A%u0648%u062C%u0647%20%u0622%u0646%20%u0634%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0627%u0632%20%u0686%u0647%20%u0632%u0627%u0648%u06CC%u0647%u200C%u0627%u06CC%20%u0645%u06CC%u200C%u062A%u0648%u0627%u0646%u0646%u062F%20%u0627%u06CC%u0646%20%u062F%u0644%u200C%u0647%u0627%u06CC%20%u0633%u0631%u06AF%u0631%u062F%u0627%u0646%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0647%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u200C%u0633%u0648%u06CC%20%u062E%u0648%u062F%20%u062C%u0645%u0639%20%u06A9%u0646%u0646%u062F%u061B%20%u0622%u0646%u200C%u0647%u0645%20%u062F%u0631%20%u0634%u0631%u0627%u06CC%u0637%u06CC%20%u06A9%u0647%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u0631%u0627%20%u0645%u062D%u0635%u0648%u0631%20%u06A9%u0631%u062F%u0646%u062F%20%u0628%u0627%20%u06AF%u0634%u0648%u062F%u0646%20%u0633%u0641%u0631%u0647%20%u06A9%u0631%u0645%u0634%20%u0627%u0631%u062A%u0628%u0627%u0637%20%u062A%u0646%u06AF%u0627%u062A%u0646%u06AF%u06CC%20%u0628%u0627%20%u0642%u0627%u0644%u0628%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0647%20%u0627%u0633%u0644%u0627%u0645%20%u0648%20%u063A%u06CC%u0631%20%u0628%u0631%u0642%u0631%u0627%u0631%20%u06A9%u0631%u062F%u0646%u062F.%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%3Cp%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%2013px%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20tahoma%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%200%29%3B%20background-color%3A%20transparent%3B%22%3E%u0627%u0633%u062A%u0627%u062F%20%u062D%u0648%u0632%u0647%20%u0648%20%u062F%u0627%u0646%u0634%u06AF%u0627%u0647%20%u0628%u0627%20%u0628%u06CC%u0627%u0646%20%u0627%u06CC%u0646%u200C%u06A9%u0647%20%u06A9%u0631%u0627%u0645%u062A%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%28%u0639%29%20%u0622%u0646%u062C%u0627%20%u0646%u0645%u0627%u06CC%u0627%u0646%20%u0645%u06CC%u200C%u0634%u0648%u062F%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0634%u0645%u0646%u06CC%20%u0628%u0631%20%u0628%u0627%u0632%u0648%u06CC%20%u0627%u06CC%u0634%u0627%u0646%20%u0636%u0631%u0628%u062A%u06CC%20%u0645%u06CC%u200C%u0632%u0646%u062F%20%u0648%20%u0628%u0647%20%u062D%u0636%u0631%u062A%20%u0628%u06CC%u200C%u0627%u062D%u062A%u0631%u0627%u0645%u06CC%20%u0644%u0641%u0638%u06CC%20%u0645%u06CC%u200C%u06A9%u0646%u062F%20%u0627%u0645%u0627%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062F%u0631%20%u0645%u0642%u0627%u0628%u0644%20%u0628%u0627%20%u0631%u0623%u0641%u062A%20%u06A9%u0631%u0627%u0645%u062A%20%u062E%u0648%u062F%u06A9%u0627%u0631%u06CC%20%u0645%u06CC%u200C%u06A9%u0646%u062F%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0634%u0645%u0646%20%u0627%u0632%20%u06A9%u0627%u0631%20%u062E%u0648%u062F%20%u067E%u0634%u06CC%u0645%u0627%u0646%20%u0645%u06CC%u200C%u0634%u0648%u062F%u060C%20%u06AF%u0641%u062A%3A%20%u0622%u0646%u200C%u0642%u062F%u0631%20%u0627%u06CC%u0646%20%u06A9%u0631%u0645%20%u062F%u0631%20%u0622%u0646%20%u0641%u0631%u062F%20%u0627%u062B%u0631%20%u0645%u06CC%u200C%u06AF%u0630%u0627%u0631%u062F%20%u06A9%u0647%20%u062D%u062A%u06CC%20%u0627%u0648%20%u0628%u0647%20%u200C%u0633%u0648%u06CC%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u0622%u0645%u062F%20%u0648%20%u0627%u0632%20%u06A9%u0627%u0631%20%u062E%u0648%u062F%20%u0639%u0630%u0631%u062E%u0648%u0627%u0647%u06CC%20%u06A9%u0631%u062F.%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%3Cp%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%2013px%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20tahoma%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%200%29%3B%20background-color%3A%20transparent%3B%22%3E%u0648%u06CC%20%u0627%u062F%u0627%u0645%u0647%20%u062F%u0627%u062F%3A%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%28%u0639%29%20%u0628%u0627%20%u0627%u0646%u0641%u0627%u0642%20%u0648%20%u06A9%u0631%u0627%u0645%u062A%20%u062E%u0648%u062F%20%u0628%u0647%20%u0645%u0627%20%u0622%u0645%u0648%u062E%u062A%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u0645%u0642%u0627%u0628%u0644%u0647%20%u0628%u0627%20%u0645%u062D%u06CC%u0637%20%u0645%u0639%u0627%u0646%u062F%20%u0648%20%u062D%u0635%u0627%u0631%u0647%u0627%u06CC%20%u0633%u062E%u062A%20%u0627%u0642%u062A%u0635%u0627%u062F%u06CC%20%u0648%20%u0633%u06CC%u0627%u0633%u06CC%20%u0645%u06CC%u200C%u062A%u0648%u0627%u0646%20%u062A%u06A9%u0646%u06CC%u06A9%20%u0645%u0646%u0627%u0633%u0628%u06CC%20%u062F%u0627%u0634%u062A%20%u0628%u0647%20%u200C%u0646%u062D%u0648%u06CC%20%u200C%u06A9%u0647%20%u0642%u062F%u0631%u062A%20%u0627%u0646%u0637%u0628%u0627%u0642%20%u062F%u0631%26nbsp%3B%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%2013px%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20tahoma%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%200%29%3B%20background-color%3A%20transparent%3B%22%3E%u0646%u0638%u0631%u06CC%u0627%u062A%20%u0633%u06CC%u0627%u0633%u06CC%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u0622%u0646%u200C%u0642%u062F%u0631%20%u062F%u0627%u0631%u0627%u06CC%20%u0627%u0647%u0645%u06CC%u062A%20%u0627%u0633%u062A%20%u06A9%u0647%20%u062D%u062A%u06CC%20%u0628%u0627%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0627%u0646%u0637%u0628%u0627%u0642%20%u062D%u06A9%u0648%u0645%u062A%20%u0638%u0644%u0645%20%u0648%20%u062C%u0648%u0631%20%u0648%20%u0637%u0627%u063A%u0648%u062A%20%u0632%u0645%u0627%u0646%20%u062E%u0648%u062F%20%u0631%u0627%20%u062D%u0636%u0631%u062A%20%u0628%u0627%20%u0647%u0645%u06CC%u0646%20%u062A%u0627%u06A9%u062A%u06CC%u06A9%20%u0628%u0647%20%u0646%u0627%u0628%u0648%u062F%u06CC%20%u0645%u062D%u0636%20%u06A9%u0634%u0627%u0646%u062F.%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%3Cp%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%2013px%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20tahoma%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%200%29%3B%20background-color%3A%20transparent%3B%22%3E%u062D%u062C%u062A%u200C%u0627%u0644%u0627%u0633%u0644%u0627%u0645%20%u062C%u0647%u0627%u0646%u06AF%u06CC%u0631%u06CC%26nbsp%3B%u0627%u0641%u0632%u0648%u062F%3A%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u06A9%u0627%u0638%u0645%28%u0639%29%20%u062F%u0631%20%u062A%u0627%u06A9%u062A%u06CC%u06A9%u06CC%20%u0645%u0634%u0627%u0628%u0647%20%u0628%u0647%20%u0647%u0645%u06CC%u0646%20%u062A%u0627%u06A9%u062A%u06CC%u06A9%20%u062D%u0636%u0631%u062A%20%u0645%u0638%u0644%u0648%u0645%u06CC%u062A%20%u0631%u0627%20%u062F%u0631%20%u0632%u0645%u0627%u0646%20%u062E%u0648%u062F%20%u0628%u0631%u062C%u0633%u062A%u0647%20%u06A9%u0631%u062F%u0646%u062F%u061B%20%u0647%u0645%u0627%u0646%u200C%20%u06AF%u0648%u0646%u0647%26nbsp%3B%u06A9%u0647%20%u0627%u0645%u0627%u0645%20%u062D%u0633%u0646%28%u0639%29%20%u0627%u0632%20%u0642%u062F%u0631%u062A%20%u0627%u0646%u0637%u0628%u0627%u0642%20%u0628%u0647%20%u200C%u062E%u0648%u0628%u06CC%20%u062A%u0648%u0627%u0646%u0633%u062A%u0646%u062F%20%u0627%u0633%u062A%u0641%u0627%u062F%u0647%20%u06A9%u0646%u0646%u062F.%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%3Cp%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%2013px%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20tahoma%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%200%29%3B%20background-color%3A%20transparent%3B%22%3E%u0648%u06CC%20%u0628%u0627%20%u0628%u06CC%u0627%u0646%20%u0627%u06CC%u0646%u200C%u06A9%u0647%20%u0642%u062F%u0631%u062A%20%u0627%u0646%u0637%u0628%u0627%u0642%20%u0627%u0647%u0644%u200C%u0628%u06CC%u062A%28%u0639%29%20%u0628%u0627%20%u0645%u062D%u06CC%u0637%20%u0641%u06A9%u0631%u06CC%20%u0648%20%u0633%u06CC%u0627%u0633%u06CC%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0647%20%u06CC%u06A9%20%u062F%u06CC%u067E%u0644%u0645%u0627%u0633%u06CC%20%u0628%u0632%u0631%u06AF%20%u0648%20%u0642%u0648%u06CC%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u062D%u0644%20%u0645%u0633%u0627%u0626%u0644%20%u0631%u0648%u0632%20%u0627%u0633%u062A%u060C%20%u0627%u0638%u0647%u0627%u0631%20%u06A9%u0631%u062F%3A%20%u0645%u0633%u0624%u0648%u0644%u0627%u0646%20%u062F%u0648%u0644%u062A%u06CC%20%u0645%u0627%20%u0628%u0627%u06CC%u062F%20%u0628%u0627%20%u062A%u06A9%u06CC%u0647%20%u200C%u0628%u0631%20%u0645%u0639%u0627%u0631%u0641%20%u0627%u06CC%u062F%u0626%u0648%u0644%u0648%u0698%u06CC%u06A9%20%u0627%u0647%u0644%u200C%u0628%u06CC%u062A%28%u0639%29%20%u067E%u06CC%u0627%u0645%20%u062C%u0645%u0647%u0648%u0631%u06CC%20%u0627%u0633%u0644%u0627%u0645%u06CC%20%u0627%u06CC%u0631%u0627%u0646%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u062F%u0646%u06CC%u0627%20%u0628%u0631%u0633%u0627%u0646%u0646%u062F./921/%u062A302/%u0641%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%3Cp%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22%22%3E%3Cspan%20style%3D%22%20background-color%3A%20transparent%3B%20font-size%3A%2013px%3B%22%3Ehttp%3A//www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/%3FId%3D271288%3C/span%3E%3C/p%3E%3Cp%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%2013px%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20tahoma%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%200%2C%200%29%3B%20background-color%3A%20transparent%3B%22%3E%3Cbr%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%0A%20%20%20