آلبوم من ◂ نمایی از مدفن شیخ اشراق
این محل در سوریه شهر حلب می باشد