از ملا تا روحانی
89 بازدید
محل نشر: مجله حاشیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پشت پرده از « ملا» تا « روحانی» یحیی جهانگیری (سهروردی) دکتری موسسه بین المللی مطالعات اسلامی. آینده پژوه. گاه این رویدادهای تاریخ است که واژه ها را می سازند و گاه این واژه ها هستند که روند تاریخ را می رانند. هرچه باشد این را نمی توان انکار کرد که تغییر هر واژه، نشانی از تغییری بزرگ یا کوچک در بستر تاریخ دارد. به آنانکه که در مدرسه علمیه ای درس دینی تحصیل یا تدریس کند، در لسان عوام یا بیان خواص، از عنوان هایی چون «آخوند»، «میرزا»، «ملا»، «شیخ»، «روحانی» و... بهره می بردند که برخی در دوره معاصر کم و برخی پرمصرف تر شده اند. چرایی ظهور این واژگان و نیز راز فراوانی استعمال در عهدی و کاهش آن در عصری، خود در آسیب شناسی حوزه های علمیه بسیار کارساز است. در این نوشتار به واکاوی دو واژه «ملا» و «روحانی» می پردازیم. یکم: ملا یعنی دوم: تفاوت جوهری اسلام با دیگر ادیان در این است که آنان فقط آموزه های معنوی پیشنهاد می کنند و محتوای دینشان تنها ورای این دنیا سخن می راند. ولی اسلام نه تنها از «آخرت» که از «دنیا» هم می گوید. اگر از قوص صعود معنوی در بهشت حرف می زند از بایست ها و نبایست ها در ریزترین کردار این دنیایی هم سخن ها دارد. اسلام فقط «دین معاد» نیست که «آئین معاش» هم هست. لذا دنیا را کشتزار آخرت قرار دارد و فرمود: «لا معاد لمن لا معاش له» . سوم:.......
دانلود