تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 3 
 
 
 
 
دکترا 
 
شیعه شناسی 
ادیان و مذاهب قم 
0.00 
فوق لیسانس 
 
ادیان ابراهیمی 
ادیان و مذاهب قم 
0.00