یحیی جهانگیری در برنامه تلویزیونی طلوع: الزامات ملی و بینالمللی ما را به بازشناسی و شناسایی اندیشههای سهروری، فرا میخواند
67 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

یحیی جهانگیری در برنامه تلویزیونی طلوع: الزامات ملی و بین المللی ما را به بازشناسی و شناسایی اندیشه های سهروری، فرا میخواند سرویس فرهنگی؛ روز هشتم مرداد روز ملی شیخ شهاب الدین شیخ اشراق یحیی سهروردی است. به همین مناسبت برنامه تلویزیونی طلوع به بررسی اندیشه های سهروردی با حضور اســتاد یحیی جهانگیری ســهروردی پرداخت. حجت الاسلام یحیی جهانگیری در این برنامه تاکید کرد که سهروردی به آزاداندیشی و تولید علم به طور جدی اصرار داشت. او تنها شهید راه ّغ بین المللی در این برنامه تصریح کرد: باید زبان پارسی زبان علم بشود و این جزء مطالبات فلسفه و آزاداندیشی است. افزونبر اینکه شهید راه والیت، معنویت و معرفت اسالمی هم هست. مبل رهبر معظم انقالب اسالمی است. امروزه زبان انگلیسی زبان علم است. دیروز زبان عربی زبان علم بود، ولی سهروردی با نگارش متونی به زبان فارسی فاخر ثابت کرد که زبان فارسی ظرفیت تبدیل شدن به زبان علم را دارد. این استاد حوزه و دانشگاه با تبیین ابداعات فلسفی شیخ اشراق، افزود: او نه تنها یک نوآور علمی بلکه بنیانگذار یک مکتب فلسفی بود. سهروردی، انحصار راه اخذ معرفت از راه قیاسی را شکست و اثبات کرد که باید برای اخذ معرفت، از کشف و شهود و علم حضوری هم بهره برد. این نگاه سهروردی یک انقلاب در دانش اپیستومولوژی است. فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی متعلق به بخش خصوصی طلوع، برنامهای گفتوگو محور است که هر روز به صورت زنده از ساعت 7:30 تا 9:30 از شبکه 4 سیما با اجرای خانم ندا سپانلو و تهیه کنندگی آقای بخشی پخش میشود.