معرفی کتاب مصلحت در فقه مبانی رهیافت ها و کارکردها در پایگاه فقه حکومتی
129 بازدید
تاریخ ارائه : 4/27/2015 9:32:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

معرفی کتاب مصلحت در فقه مبانی رهیافت ها و کارکردها در پایگاه فقه حکومتی

http://www.fiqhehokomati.ir