معرفی کتاب مصلحت در فقه مبانی رهیافت ها و کارکردها در پایگاه خبری تحلیلی تازه های کتاب
86 بازدید
تاریخ ارائه : 4/27/2015 9:28:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

معرفی کتاب مصلحت در فقه مبانی رهیافت ها و کارکردها در پایگاه خبری تحلیلی تازه های کتاب

 http://ketab89.ir/?p=1500