شیپورهای وحدت شکن؛ میان شیعیان و میان مسلمین
52 بازدید
تاریخ ارائه : 1/7/2015 1:33:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

شیپورهای وحدت شکن؛ میان شیعیان و میان مسلمینشیپورهای وحدت شکن؛ میان شیعیان و میان مسلمین یحیی جهانگیری سهروردی اختلافات جزئی و البته طبیعی مراجع بزرگوار تقلید، گاه در بیرون کشور، شیعیان را به چند دستگی و حتی نزاع سوق داده است. این نه مشکل مراجع عظام است و نه مقلدین دور از مبدا، بلکه ناشی از افرادی است که به بهانه دفاع از یکی، دیگری را تخریب می کند.

یکم. عظمت حوزه‌های شیعی، مرهون آزاد اندیشی و حرمت به اندیشه های غیرهمسو با خود بوده و هست. حتی آنجا که رای و قول مخالف را می دیدند به چشم کرامت بدان می نگریستند. شاید اگر چنین نمی بود، بلندی و بالندی از حوزه های دینی رخت می بست. بی شک در کران این جریان، بودند افرادی که سعی داشتند، نگاه خود را بر دیگران تحمیل کنند ولی هرگز به جریان اصلی تبدیل نشدند.

دوم. مرجعیت شیعی، فقط یک جایگاه مذهبی نیست، هماره مقلدان شان، نوعی دلدادگی و علاقه قلبی را در کناره سرسپردگی در امور شرعی نسبت به مرجع خود داشته اند. در دوره معاصر که تعدد مراجع عظام تقلید را داریم که خود نشان از ظرفیت بلند حوزه های دینی است، بی شک باید با تنوعی از مقلدان مواجه باشیم که هر یک بر اساس معیارهایی، مرجعی را در امور فتوایی پیروی می کند.

هر چند هر یک به تنهایی، مقلد مرجعی معظم هستند ولی در واقع همه با هم، از مرجعیت تقلید می کنند.

سوم. تاریخ گواه است که عده ای سود جو، با نام مدافع، هماره سعی در ضربه زدن به ساحت مرجعیت را داشته است. زیرا مرجعیت قدرت معنوی شیعه در طول تاریخ بوده است. این مدافعان آگاه سودجو یا ناآگاه، اختلافات جزئی، یا فقهی یا سلیقه ای مراجع معظم را چنان ماکسیمایز می کنند که آنکه از قم یا ایران بیرون است، خیال می کند نزاعی در میان است. هر چه قدر این مسافت فیزیکی از مبدا یعنی قم یا نجف زیاد باشد، قدرت مانور تبلیغاتی سودجویان بیشتر خواهد بود.
اینجانب به عنوان شخصی که توفیق تبلیغ در کشورهای دیگر را داشتم، با این پدیده سخت مواجه هستم که اختلافات جزئی و البته طبیعی مراجع بزرگوار تقلید، گاه در بیرون کشور، شیعیان را به چند دستگی و حتی نزاع سوق داده است. این نه مشکل مراجع عظام است و نه مقلدین دور از مبدا، بلکه ناشی از افرادی است که به بهانه دفاع از یکی، دیگری را تخریب می کند.\


امروز شیعه و جهان اسلام، بوِزه در فضای خارج کشور، به وحدت نیازمندند، مراقب شیپور های اختلاف باشیم. این اخلافات شاید در ایران، مهم جلو نکند ولی در فضای بیرون شاید تا مرز تنش پیش برود.

http://www.dinonline.com/doc/note/fa/4555/