الاهیات و آینده پژوهی؛ همگرایی؟ واگرایی؟
42 بازدید
تاریخ ارائه : 8/17/2014 12:57:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

الاهیات و آینده پژوهی؛ همگرایی؟ واگرایی؟

پژوهشگاه شاخص اصفهان

با سخنرانی استاد یحیی جهانگیری

چهارشنبه: 29 شهریور. دانشگاه اصفهان

سر فصل ها:

نگاه آینده پژوهانه به دین

نگاه دین پژوهانه به آینده