کتاب "بگذار زندگی کنم
55 بازدید
تاریخ ارائه : 3/3/2014 1:29:00 PM
موضوع: جامعه شناسی

كتاب "بگذار زندگي كنم" با موضوع تخصصي نگاه به سبك زندگي اسلامي و با هدف انتشار در بين جوانان تا پايان سال جاري به زير چاپ مي رود.

به گزارش مجله سبک زندگی اسلامی، "بگذار زندگي كنم" نام كتابي است كه با موضوع تخصصي سبك زندگي اسلامي تنظيم و گردآوري شده و در آستانه چاپ مي باشد. مطالب اين كتاب توسط يك گروه دانشجويي 10نفره (كه در حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان استان زنجان) همراه با استاد جهانگيري سهروردي جمع آوري، بحث و تاييد شده تا به صورت يك كتاب و با توجه به نياز و مطالبه نسل جوان در اختيار آنها قرار بگيرد. معصومه توكلي، يكي از دانشجويان همراه استاد براي گردآوري مطالب اين كتاب است كه در اين خصوص گفت: اين كار پس از ارائه طرح آن توسط استادمان ابتدا با 11 نفر از دانشجويان آغاز شد و در نهايت با 10 دانشجوي ثابت كار پيگيري شد.

وي ادامه داد: مراحل ابتدايي بحث و بررسي ها و تهيه فصل هاي مختلف كتاب "بگذار زندگي كنم" از بهمن سال 91 آغاز شد و اميد داريم تا پايان امسال اين كتاب از چاپ درآمده و در اختيار علاقمندان قرار بگيرد.

توكلي با اشاره به تاثير كلاس هاي جريان شناسي برگزار شده در حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان استان زنجان در علاقمندي دانشجويان براي ورود به اين موضوع گفت: پس از تشكيل اين گروه جلسات پي در پي همراه با مطالعات قبلي اعضا كه هر كدام در جنبه هاي مختلفي از سبك زندگي اسلامي به مطالعه و جستجوي اينترنتي مي پرداختند، برگزار شد و دانشجويان هر جلسه در چهارچوب اوليه اي كه استاد تعيين كرده بود به ارائه اندوخته هاي خود مي پرداختند و اين نظرات مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت.

عضو گروه پژوهشي كتاب "بگذار زندگي كنم" افزود: در اين جلسات اطلاعات مطرح شده و ناب گزيني ها انتقال داده مي شد و پس از مشخص شدن نظر گروه در خصوص موضوع هر جلسه با توجه به نظر نهايي استاد اين ناب گزيني ها صورت مي گرفت.

وي با بيان اينكه اين كتاب مشتمل بر هفت فصل مي باشد،‌ خاطرنشان كرد: مطالب گردآوري شده توسط گروه از قرآن و جستجوها در فضاي اينترنتي حاصل مي شد و در ابتداي كار براي بستند فصل اول شش جلسه تشكيل شد.

وي افزود: "سبك زندگي يعني..." ، "مگر زندگي سبك مي خواهد!"، "زندگي يا زنده گي"، "آري مسلماني چگونه زيستن است"، "من مسلمان قرن 21 را با اسلام سنتي چكار؟؟"، "و اين است داستان زندگي ما" و "رهبرم نگاشت" به ترتيب نگاشت هاي اول تا هفتم اين كتاب است.

توكلي با اشاره به اهداف تهيه اين كتاب گفت: اطاعت از خواسته رهبري در موضوع سبك زندگي اسلامي و تاليف اثري تاثيرگذار با اين موضوع كه در بين قشر جوان و دانشجو تاثيرگذار باشد از جمله اين اهداف هستند.

وي ادامه داد: بايد اين را بدانيم كه اسلام ما براي اين عهد هم حرف هاي فراواني دارد ولي ما اسلام را در زندگي خودمان جستجو نمي كنيم و همين باعث شكافت بين ما و دينمان شده و تمام آسيب هاي اجتماعي نيز از اين مسئله نشأت مي گيرد.