مصاحبه درباره وهابیت. خبرگزاری سمت سو
58 بازدید
تاریخ ارائه : 1/5/2014 7:36:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

وهابیت نسخه ای از اسلام نیست

زنجان-مبلغ اسلام و استاد دانشگاه یحیی جهانگیری، گفت: ماباید به دنیا ثابت کنیم که وهابیت نسخه ای از اسلام نیست بلکه نسخه ای خشن که جدای از اسلام است.

 به گزارش خبر نگارسمت وسو،مبلغ اسلامی “یحیی جهانگیری “در گفت وگو با خبر نگار زنجان بیست ،افزود: وهابیت ادعامیکند که نسخه ای از اسلام را برداشته است ولی در حقیقت این خارج از دایره اسلام است .

وی تصریح کرد: وهابیت به کمک غرب و دشمنان اسلام میخواهد خود را نماینده جهان اسلام بنامدوشیعه را در حاشیه قرار دهد .

یحیی جهانگیری بیان داشت: فرقه وهابیت بجای اینکه خودشان را با دنیای جدید تطبیق بدهند میخواهند بافتواهای جدید آبروی اسلام را به خطر انداخته و چهره ی بسیار خشنی از اسلام  رانشان بدهند.

جهانگیری در پاسخ به سوالات” آیا وهابیت نفس های آخرش رامیکشد؟وهابیت به کجاخواهد رفت؟آیا پر پرواز خواهد گرفت؟”گفت: ماباید به دنیا ثابت کنیم که وهابیت نسخه ای از اسلام نیست بلکه نسخه ای خشن که جدای از اسلام است.

وی ادامه داد: ما باید وهابیت واهل سنت را از هم جدا کنیم وتا میتوانیم وهابیت را در اقلیت قرار دهیم. وهابیت امروزه با ظهور و حضور در دنیا توانسته است در کشور هایی مانند عربستان وبلاروس….فعالیتشان را به طور جدی شروع کندودر حال حاضر به  ۲روش کار را شروع کرده اند:

۱_در داخل ایران وهابیت تربیت کنند ۲_تربیت شیعه بیرون شیعه.

وی از پیدایش فرقه دیگری با نام ژئوبیسم که جریانی متشکل از جریان وهابیسم وصهیونیسم است بعنوان جریان خطر ناک دنیا خبر داد.

وی با اشاره به رسالت شیعه تاکید کرد: باید جوان شیعه را در شناخت رسالتش توانمند سازیم.

http://samtosoo.ir

 باشگاه خبری سمت وسو/زنجان/بهمنی