مصاحبه با زنجان بیست.
47 بازدید
تاریخ ارائه : 12/29/2013 10:01:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

وهابیت نسخه ای از اسلام نیست خبرنگارزنجان بیست زنجان-مبلغ اسلام و استاد دانشگاه یحیی جهانگیری، گفت: ماباید به دنیا ثابت کنیم که وهابیت نسخه ای از اسلام نیست بلکه نسخه ای خشن که جدای از اسلام است.00 به گزارش خبر نگار زنجان بیست،مبلغ اسلامی "یحیی جهانگیری "در گفت وگو با خبر نگار زنجان بیست ،افزود: وهابیت ادعامیکند که نسخه ای از اسلام را برداشته است ولی در حقیقت این خارج از دایره اسلام است .وی تصریح کرد: وهابیت به کمک غرب و دشمنان اسلام میخواهد خود را نماینده جهان اسلام بنامدوشیعه را در حاشیه قرار دهد .یحیی جهانگیری بیان داشت: فرقه وهابیت بجای اینکه خودشان را با دنیای جدید تطبیق بدهند میخواهند بافتواهای جدید آبروی اسلام را به خطر انداخته و چهره ی بسیار خشنی از اسلام رانشان بدهند.جهانگیری در پاسخ به سوالات" آیا وهابیت نفس های آخرش رامیکشد؟وهابیت به کجاخواهد رفت؟آیا پر پرواز خواهد گرفت؟"گفت: ماباید به دنیا ثابت کنیم که وهابیت نسخه ای از اسلام نیست بلکه نسخه ای خشن که جدای از اسلام است.وی ادامه داد: ما باید وهابیت واهل سنت را از هم جدا کنیم وتا میتوانیم وهابیت را در اقلیت قرار دهیم. وهابیت امروزه با ظهور و حضور در دنیا توانسته است در کشور هایی مانند عربستان وبلاروس....فعالیتشان را به طور جدی شروع کندودر حال حاضر به 2روش کار را شروع کرده اند:1_در داخل ایران وهابیت تربیت کنند 2_تربیت شیعه بیرون شیعه.وی از پیدایش فرقه دیگری با نام ژئوبیسم که جریانی متشکل از جریان وهابیسم وصهیونیسم است بعنوان جریان خطر ناک دنیا خبر داد.وی با اشاره به رسالت شیعه تاکید کرد: باید جوان شیعه را در شناخت رسالتش توانمند سازیم.پایان خبر// باشگاه خبری بیست/زنجان/بهمنیhttp://www.zanjan.beest.ir/?q=node%2F2954